Hapet thirrja për aplikim në Akademinë Junior Shapers Academy

Pse e kemi krijuar këtë akademi?

Çfarë përmban kjo Akademi?

Cili është orari i aktiviteteve dhe a kërkohet angazhim me orar të plotë?

Çfarë ofrojmë ne?

  1. Shoqëri të re — në organizatën tonë e kemi shumë të rëndësishme anën njerëzore dhe i japim rëndësi shëndetit mendor. Prandaj, ne e kemi krijuar “Planin e miqësisë” — një plan, që përmban aktivitete të ndryshme rekreative që organizohen së bashku mes antarëve. Udhëtime në ndonjë qytet, mbrëmje filmi, karaoke, takime mbas punës etj janë vetëm disa prej aktiviteteve që ndihmojnë në njoftimin mes njëri-tjetrit dhe krijimin e shoqërive të reja.
  2. Regjistrimi i orës dhe njohja e punës vullnetare — Për cdo aktivitet ne regjistrojmë orët vullnetare në platformën shtetërore të punës vullnetare kosovovolunteers.org.
  3. Pas përfundimit të angazhimit, ju merni certifikatë të lëshuar nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit për orët tuaja vullnetare, dhe letër rekomandimi për angazhimin tuaj nga organizata jonë.
  4. Hapësirë pune — falë përkrahjes së partnerit tonë Meridian Express, ne kemi zyre pune të cilat janë të hapura për antarët tanë, për realizim të aktiviteteve në lidhje me organizatën, ose për shoqërim mes pjesëmarrësve të akademisë. Një hapësirë rinore, që ofrohet eksluzivisht për ju.
  5. Në fund të akademisë, ju do të paiseni me certifikatë të përfundimit me sukses të akademisë. Përvec kësaj, ne synojmë që nëpërmjet ndihmës tonë dhe bashkëpunimeve tona me organizata tjera, ju do të mund të merni edhe certifikata tjera nga aktivitete në të cilat ne iu mundësojmë pjesëmarrjen.

Kush mund të aplikoj?

Si të aplikoj?

--

--

Prishtina Shapers is a group of young and talented individuals aiming at solving local issues in Kosovo. We are part of Global Shapers Community.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Prishtina Shapers

Prishtina Shapers

Prishtina Shapers is a group of young and talented individuals aiming at solving local issues in Kosovo. We are part of Global Shapers Community.